W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ?

Rejestracja pacjentów odbywa się  osobiście lub telefonicznie codziennie w godzinach pracy poszczególnych jednostek Ośrodka. Godziny pracy  jednostek oraz numery telefonów dostępne są na stronie internetowej w zakładce Kontakt.

W punkcie rejestracji, poza możliwością ustalenia daty świadczenia, pacjent może uzyskać informacje na temat świadczeń dostępnych w placówce, czasu oczekiwania, form i terminów zapisu na listę oczekujących, wymaganych dokumentów i skierowań potrzebnych do przyjęcia. Ponadto udziela się informacji dotyczących zasad udostępniania dokumentacji medycznej, uprawnień pacjenta oraz organizacji pracy placówki.

Rejestracja pacjentów odbywać się może również za pośrednictwem pełnomocnika.

CO JEST POTRZEBNE PRZY PIERWSZORAZOWEJ REJESTRACJI?

  • dowód tożsamości – w każdym przypadku,
  • aktualny dowód ubezpieczenia, w sytuacji braku potwierdzenia prawa do świadczeń przez system eWUŚ – w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych,
  • dowód posiadania uprawnień dodatkowych (w przypadku świadczeń finansowanych ze środków publicznych, nawet bez uprzedniego wezwania przez pracownika rejestracji),
  • skierowanie – wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami jest podstawą wpisu na listę oczekujących w poradni rehabilitacyjnej. Skierowanie należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą oryginał skierowania nie później niż 14 dni po ustaleniu terminu. Data wystawienia skierowania nie może być późniejsza niż data wpisania do kolejki. Niedopełnienie tych warunków będzie skutkowało wykreśleniem z listy oczekujących. Kolejną wizytę można umówić telefonicznie. Na podstawie jednego skierowania świadczeniobiorca może wpisać się na jedną listę oczekujących u jednego świadczeniodawcy.

CO JEŻELI EWUŚ ŚWIECI SIĘ NA CZERWONO?

W przypadku niepotwierdzenia przez system eWUŚ prawa do świadczeń i braku aktualnego dowodu ubezpieczenia w dniu udzielenia świadczenia zdrowotnego, pacjent chcący skorzystać ze świadczeń finansowanych ze środków publicznych może złożyć oświadczenie

o przysługującym świadczeniobiorcy prawie do świadczeń opieki zdrowotnej, według wzoru określonego przez Ministra Zdrowia, dostępnego są w rejestracji. Świadczeniobiorca, który złożył powyższe oświadczenie, zobowiązany jest do poinformowania z własnej inicjatywy pracownika rejestracji o zmianie lub wygaśnięciu podstawy uprawnienia do świadczeń bezpłatnych.

ILE ZABIEGÓW MOGĘ MIEĆ DZIENNIE?

Na podstawie skierowania NFZ finansuje do 10 dni zabiegowych, nie więcej jednak niż 5 zabiegów dziennie.  Skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne może być podstawą realizacji świadczeń jeżeli zostało zarejestrowane w Ośrodku nie później niż 30 dni od daty jego wystawienia.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA WIZYTĘ LEKARSKĄ?

Przychodząc na wizytę pacjent powinien mieć ze sobą wszystkie wyniki badań diagnostycznych i obrazowych dotyczących schorzenia, zleconych przez lekarza kierującego lub rodzinnego oraz karty informacyjne z leczenia szpitalnego. Każdy pacjent korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej w Ośrodku zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o upoważnieniu określonej osoby do uzyskiwania informacji o stanie swojego zdrowia i udzielonych mu świadczeniach zdrowotnych oraz do wglądu w dokumentację medyczną lub o braku takiego upoważnienia. Pacjent, korzystający ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych zarówno ze środków publicznych jak i prywatnych, przed rozpoczęciem udzielania świadczeń w Ośrodku uzupełnia następujące dokumenty otrzymane od rejestratorki:

  • Oświadczenie Pacjenta – w przypadku pacjentów pełnoletnich
  • Oświadczenie Opiekuna – w przypadku pacjentów małoletnich, ubezwłasnowolnionych lub posiadających opiekuna ustawowego
  • Klauzulę informacyjną

CZY MOGĘ WYBRAĆ LEKARZA?

Pacjent ma prawo do wyboru lekarza specjalisty spośród lekarzy udzielających świadczeń ambulatoryjnych, z którego usług medycznych będzie korzystał, jak również terminu realizacji świadczenia – spośród dostępnych terminów, za wyjątkiem terminu dołożonego z powodu absencji pacjenta.

CO ZABRAĆ ZE SOBĄ NA ZABIEGI FIZJOTERAPEUTYCZNE?

Na zabiegi pacjenci zgłaszają się w stroju sportowym, odzież wierzchnią pozostawiając w szatni. Na terenie wszystkich placówek Ośrodka obowiązuje konieczność zmiany obuwia dla pacjentów zgłaszających się na zabiegi fizjoterapeutyczne. Pacjenci zgłaszają się na zabiegi bez biżuterii, zegarków, telefonów komórkowych. Zaleca się pozostawienie wartościowych rzeczy w domu, Ośrodek nie odpowiada za rzeczy będące własnością pacjentów pozostawione w szatni, szafkach lub pomieszczeniach Ośrodka. Pacjenci zobowiązani są do zgłaszania się w punkcie rejestracji w ustalonym terminie. Ze względów organizacyjnych niezbędne jest zachowanie punktualności zgłoszeń. Spóźnienie powyżej 15 minut skutkować będzie odmową realizacji świadczeń. Pacjent, który dwukrotnie nie zgłosił się na umówiony termin zabiegów fizykalnych, nie uprzedzając wcześniej o swojej nieobecności zostanie wykreślony z reszty zabiegów. Pacjent przychodzący na zabiegi fizjoterapeutyczne podpisuje zlecenie na zabiegi w rejestracji przed wejściem na zabiegi. Niezależnie od zapisanych pacjentów na konkretna godzinę pierwszeństwo mają stany nagłe – o kolejności decyduje lekarz lub fizjoterapeuta.

KTO KWALIFIKUJE SIĘ DO REHABILITACJI W WARUNKACH DOMOWYCH?

Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej finansowane ze środków publicznych realizowane w warunkach domowych są udzielane pacjentom, którzy ze względu na brak możliwości samodzielnego poruszania się nie mogą dotrzeć do świadczeniodawców udzielających świadczeń w warunkach ambulatoryjnych, a wymagają rehabilitacji lub fizjoterapii.

CHCĘ OTRZYMAĆ FAKTURĘ…

W przypadku odpłatnych świadczeń zdrowotnych finansowanych indywidualnie, pacjent przed rozpoczęciem udzielania tego świadczenia zapoznaje się z ceną świadczenia obowiązującą w placówce. Aktualny cennik dostępny jest w każdej rejestracji oraz w zakładce Cennik. Faktury za usługi komercyjne wystawiane są oddzielnie każdego miesiąca. Pacjent, który chce otrzymać fakturę VAT za usługi medyczne musi o tym fakcie poinformować pracownika rejestracji w dniu rozpoczęcia zabiegów lub w dniu wizyty lekarskiej.

CO ZROBIĆ JEŚLI NIE MOGĘ ZGŁOSIĆ SIĘ NA WIZYTĘ LUB ZABIEGI?

W przypadku, gdy pacjent nie może stawić się w ustalonym terminie lub gdy zrezygnował ze świadczenia opieki zdrowotnej, obowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Ośrodek w każdy dostępny sposób. W sytuacji fizykoterapii ambulatoryjnej i porady lekarskiej nie krócej niż 3 godziny przed planowanym zabiegiem lub wizytą. Niezgłoszenie się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczeń, skutkuje skreśleniem z listy oczekujących, chyba że uprawdopodobni, iż niezgłoszenie nastąpiło z powodu siły wyższej. W takim przypadku pacjent ma prawo do przywrócenia terminu. Wniosek o przywrócenie terminu pacjent jest obowiązany złożyć niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny niezgłoszenia się na ustalony termin udzielenia świadczenia. O decyzji Pacjent zostaje powiadomiony w sposób wskazany we wniosku.

JEŚLI LEKARZ U KTÓREGO MAM PLANOWANA WIZYTĘ ZACHORUJE?

W razie wystąpienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili ustalania terminu udzielenia świadczenia, a które uniemożliwiają jego dotrzymanie, pacjent jest informowany przez Ośrodek telefonicznie lub w inny dostępny sposób o zmianie tego terminu.