Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. informuję, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. z siedzibą ul. Stanisława Staszica 34,  42-100 Kłobuck, NIP 5742074887, REGON: 521 102 042;
 2. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych należy kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: kluszcztroniny@gmail.com, kontakt listowny na adres administratora, telefoniczny pod numerem: 667 141 100 (więcej informacji na stronie www.rehabilitacja-troniny.pl);
 3. informuje, iż:
 4. podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może lub mogą być:
 5. art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy” — realizacja Umowy,
 6. art. 6 ust. 1 c) RODO, tj.: „przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o.)— wymogi ustawowe,
 7. art. 6 ust. 1 f) RODO — konieczność realizacji prawnie uzasadnionych interesów Ośrodka Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o.
 8. powyższe przepisy prawne stanowią podstawę przetwarzania danych osobowych, Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. będzie przetwarzała pozyskane od Państwa dane osobowe w następujący sposób:
 9. w celu zawarcia i realizacji Umowy
 10. w celu przestrzegania przez Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. przepisów prawa (w tym przepisów podatkowych)
 11. w celu dochodzenia roszczeń i obrony przed tymi roszczeniami z tytułu zawartej umowy;
 12. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim, jednakże zgodnie z obowiązującym prawem Państwa dane Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. może przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. audytorom, doradcom, i innym na podstawie umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa, np. sądy lub organy ścigania — tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną;
 13. Pozyskane od Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO;
 14. Dane osobowe pozyskane od Państwa będą przetwarzane przez okres 10 lat od końca roku kalendarzowego, w którym Umowa została wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania, np. z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inny obowiązek wymagany przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego;
 15. Wizerunek osób zarejestrowany monitoringiem przechowywany jest zgodnie ze specyfikacją techniczną urządzeń rejestracyjnych do 3 dni. Po upływie terminu przechowywania zapis z systemu monitorującego usuwa się w sposób automatyczny poprzez nadpisanie nagrań;
 16. Osobom, których dane dotyczą przysługuje prawo do żądania od Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, jeżeli ono przysługuje na podstawie Artykułu 20 RODO. Osobom tym w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego ze względu na miejsce pobytu lub naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych;
 17. Podanie danych osobowych, o których mowa w niniejszej klauzuli jest wymagane do zawarcia i realizacji łączącego nas stosunku prawnego;
 18. W oparciu o dane osobowe, o których mowa w niniejszej klauzuli Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowanial w rozumieniu RODO.
 19. Dane osobowe Państwa oraz osób wskazanych przez Państwa do kontaktu i innych osób odpowiedzialnych za realizację umowy będą przetwarzane przez Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO jedynie w celu i w zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją umowy: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego (o ile będzie wymagany), numer telefonu, adres e-mail, wykonywany zawód, numer prawa wykonywania zawodu, seria i numer dowodu osobistego (o ile będzie wymagany), w przypadku przedsiębiorców  przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer konta bankowego;
 20. W razie udostępnienia przez Państwa do Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. danych osobowych Państwa pracowników, pełnomocników, wspólników, współpracowników, beneficjentów rzeczywistych lub innych osób Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. prosi o poinformowanie tych osób:
  1. zakresie danych osobowych dotyczących tych osób, a przekazanych do Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o.;
  1. o tym, że Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. jest administratorem ich danych osobowych oraz że przetwarza ich dane osobowe na zasadach określonych powyżej;
  1. o tym, że są Państwo źródłem, od którego Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. pozyskała ich dane.