Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych (zwane dalej RODO) informuję, iż:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe) jest Ewa Kluszczyńska Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” z siedzibą w Troninach (Troniny 5, 42-165 Lipie, filie: ul. Łęczycka 2a, 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 34, 42-100 Kłobuck).
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu udzielenia świadczeń zdrowotnych, w tym dane osobowe niemedyczne przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO. Podstawą prawną przetwarzania danych medycznych jest art. 9 ust. 2 lit. h RODO. W przypadku niepodania danych osobowych nie będzie możliwe udzielanie świadczeń zdrowotnych.
  3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będzie Ewa Kluszczyńska Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej „Troniny” z siedzibą w Troninach (Troniny 5, 42-165 Lipie, filie: ul. Łęczycka 2a, 42-200 Częstochowa, ul. Staszica 34, 42-100 Kłobuck).
  4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w okresie niezbędnym do realizacji celów przetwarzania. Okres przetwarzania (przechowywania) zależny jest od powszechnie obowiązujących przepisów regulujących przechowywanie dokumentacji medycznej. Obecnie okres ten wynosi 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym udzielono świadczeń zdrowotnych (ostatni wpis w dokumentacji medycznej). W przypadku faktur/rachunków/innych dokumentów związanych z wykonaniem usługi medycznej, lecz nie będących dokumentacją medyczną, okres przechowywania wynosi 5 lat.
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie dokumentacji medycznej w powyższym zakresie pierwszeństwo mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
  6. Istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uzna Pani/Pan za uzasadnione, że Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO.
  7. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne i wynika z przepisów powszechnie obowiązującego prawa tj. ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej, ustawy z dnia 6 listopada 2008r. o prawach pacjenta i Rzecznika Praw Pacjenta. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała możliwością odstąpienia od udzielenie świadczeń zdrowotnych, chyba, że inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
  8. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
  9. Inspektorem danych osobowych jest dr n. med. Marek Kluszczyński, kontakt na adres administratora danych, telefon: 603370328, e-mail: kluszcztroniny@gmail.com.