§ 1 Postanowienia wstępne

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa ogólne zasady organizacji szkoleń oraz udziału w szkoleniach, obowiązki organizatora oraz prawa i obowiązki uczestników szkoleń. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:

 1. Organizatorze –  należy przez to rozumieć Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. z siedzibą w Kłobucku, ul. Stanisława Staszica 34, 42-100 Kłobuck, NIP: 574 207 48 87, REGON: 521102042, KRS: 0000944060. Wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych (RIS) pod numerem ewidencyjnym 2.24/00233/20022, oraz Bazy Usług Rozwojowych  (BUR), zwana dalej „Organizatorem”.
 2. Szkoleniach – należy przez to rozumieć projekty i działania realizowane przez Ośrodek Rehabilitacji Leczniczej Troniny sp. z o.o. – w tym m.in. kursy, warsztaty, szkolenia stacjonarne, jak i on-line;
 3. Uczestniku – należy przez to rozumieć osobę, która poprzez Formularz Zgłoszeniowy wyraziła chęć udziału w szkoleniu, opłaciła wpisowe i została zakwalifikowana do udziału przez Organizatora;
 4. Stronie Organizatora –  wszelkie odniesienia w Regulaminie do dotyczą adresu strony internetowej www.rehabilitacja-troniny.pl należącej do Organizatora;
 5. Formularzu zgłoszeniowym – należy przez to rozumieć formularz on-line, który wypełnia i przesyła osoba zainteresowana udziałem w Szkoleniu. Formularz dostępny jest na Stronie Organizatora;
 6. Instruktorze – w rozumieniu Regulaminu to osoba zatrudniona przez Organizatora i prowadząca kurs w jego imieniu;
 7. Koordynatorze – należy przez to rozumieć osobę wyznaczoną przez Organizatora do opieki nad danym Szkoleniem;
 8. Platformie*– strona www, znajdująca się pod adresem www.rehabilitacja-troniny.pl umożliwiająca Uczestnikom udział w Szkoleniach on-line, a także – w zależności od danego Szkolenia korzystanie z zasobów Szkoleń w postaci udostępnionych do pobrania dokumentów, grafik i innych materiałów.*(dotyczy wybranych szkoleń)

§ 2 Warunki zgłoszenia na szkolenie

 1. Informacje o szkoleniach publikowane są w Internecie na stronie Organizatora, rozsyłane są pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych;
 2. Organizator realizuje Szkolenia w zakresie i terminach szczegółowo każdorazowo podanych pod adresem: www.rehabilitacja-troniny.pl w zakładce Szkolenia;
 3. Oferta danego Szkolenia zawiera najważniejsze informacje, w szczególności o:
 4. temacie,
 5. terminie i miejscu szkolenia,
 6. adresatach,
 7. programie,
 8. trenerze prowadzącym szkolenie,
 9. rekrutacji i kosztach.
 10. Oferta zawiera również szczegółową informację na temat tego, co obejmuje cena Szkolenia;
 11. Rekrutacja Uczestników prowadzona jest przez Koordynatora za pomocą elektronicznego Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego każdorazowo w opisie danego szkolenia na stronie: www.rehabilitacja-troniny.pl, którego formę określa Organizator;
 12. Zgłoszenia zamiaru udziału w szkoleniach można dokonywać wyłącznie poprzez wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego na stronie Organizatora;
 13. Przekazanie Organizatorowi wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza akceptację programu szkolenia, ceny szkolenia, jak również warunków zawartych w niniejszym Regulaminie;
 14. W przypadku wpłynięcia większej liczby zgłoszeń o udziale w szkoleniu decyduje kolejność otrzymania zgłoszeń przez Organizatora oraz terminowe uiszczenie opłaty wpisowej za szkolenie. Informacja o braku wolnych miejsc na dany kurs przekazywana jest drogą mailową, telefonicznie lub za pośrednictwem strony internetowej Organizatora;
 15. Organizator przyjmuje, że podane w Formularzach Zgłoszeniowych informacje są prawdziwe i  nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podania przez Uczestnika przy dokonywaniu zgłoszenia nieprawidłowych lub niepełnych danych;
 16. Organizator może w uzasadnionych przypadkach:
 17. poprosić podmiot delegujący Uczestnika na  Szkolenie o wyznaczenie tylko jednego przedstawiciela – np. w przypadku dużego zainteresowania danym Szkoleniem;
 18. wprowadzić dodatkowe kryteria naboru na Szkolenie związane z profilem adresatów Szkolenia;
 19. najpóźniej na 14 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia Szkolenia Organizator prześle do zakwalifikowanych Uczestników za pośrednictwem poczty elektronicznej, potwierdzenie udziału wraz z dodatkowymi informacjami organizacyjnymi dotyczącymi Szkolenia;
 20. Organizator zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w Formularzu Zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§3 Płatności

 1. Szkolenia przeprowadzane przez Organizatora są odpłatne;
 2. Uczestnik dokonując opłaty zobowiązuje się do udziału w Szkoleniu;
 3. Warunkiem uczestnictwa w Szkoleniu jest dokonanie opłaty, którą należy uiścić na konto wskazane w wiadomości stanowiącej odpowiedź na nadesłane zgłoszenie oraz potwierdzającej udział w Szkoleniu, wysłanej przez Koordynatora Szkolenia po zakończeniu rekrutacji. Uczestnik otrzymuje od Organizatora e-mail z niezbędnymi informacjami dotyczącymi harmonogramu wpłat oraz numerem konta;
 4. Wysokość opłat za uczestnictwo w szkoleniach jest każdorazowo określane
  w ogłoszeniach o szkoleniach i obejmuje (jeżeli w ogłoszeniu nie zaznaczono inaczej),
  – udział w szkoleniu,
  – materiały szkoleniowe,
  – certyfikat ukończenia szkolenia,
  – w przypadku szkolenia trwających dłużej niż jeden dzień również nocleg wraz ze śniadaniem oraz obiad.
 5. Wpłatę za szkolenie należy wnieść najpóźniej w ciągu 14 dni przed rozpoczęciem szkolenia. W przypadku nie uiszczenia opłaty w tym terminie przyjmuje się, że Uczestnik anulował uczestnictwo w szkoleniu.
 6. Nie jest dopuszczalne dokonanie opłaty za szkolenie gotówką w trakcie uczestnictwa w kursie;

§4 Warunki uczestnictwa w szkoleniach stacjonarnych

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach jest dobrowolne;
 2. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu zobowiązuje się do:
 3. podpisania list obecności w trakcie Szkolenia,
 4. udziału w  100% zajęć w trakcie Szkolenia,
 5. aktywnego udziału w Szkoleniu,
 6. punktualnego przyjścia na zajęcia w stroju sportowym, z wygodnym obuwiem  medycznym (bez zbędnej biżuterii, paznokcie niewystające poza opuszek palca, długie włosy związane);
 7. w przypadku nie dostosowania się do wymagań dotyczących stroju lub wyglądu Organizator zastrzega sobie prawo odsunięcia  uczestnika od wykonywania ćwiczeń manualnych;
 8. przestrzegania powszechnie przyjętych zasad współżycia społecznego;
 9. niespożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz do niewprawiania się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób w trakcie trwania szkolenia;
 10. informowania Koordynatora Szkolenia o wszelkich nieprawidłowościach, w szczególności związanych z bezpieczeństwem Uczestników;
 11. przestrzegania przepisów BHP podczas całego Szkolenia, w tym w trakcie wyjazdów/wyjść organizowanych przez Organizatora;
 12. przestrzegania regulaminów wewnętrznych obiektów, w których będą się odbywały Szkolenia;
 13. stosowania się do obowiązujących zaleceń związanych ogólnymi zasadami higieny;
 14. przestrzegania całkowitego zakazu palenia wyrobów tytoniowych oraz e- papierosów na terenie obiektu;
 15. Uczestnik oświadcza, że w pełni zdaje sobie sprawę z możliwego ryzyka zagrożenia chorobowego dla zdrowia i życia spowodowanego różnego rodzaju drobnoustrojami, wynikającego z udziału w zajęciach grupowych;
 16. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ryzyko związane z potencjalnym zakażeniem drobnoustrojami w tym wirusem SARS-CoV-2, wywołującym chorobę COVID-19 w trakcie trwania Szkoleń;
 17. Uczestnik, który w czasie zajęć merytorycznych określonych w programie Szkolenia spożywa alkohol lub jakikolwiek inny środek odurzający bądź wprawia się w stan nietrzeźwości lub odurzenia w jakikolwiek inny sposób lub zachowuje się w sposób rażąco naruszający zasady współżycia społecznego, w szczególności zaś taki, który utrudnia lub uniemożliwia prowadzenie Szkolenia podlega wykluczeniu (bez prawa do zwrotu opłaty za udział w szkoleniu) przez Organizatora z uczestnictwa w szkoleniu oraz zobowiązany jest do zapłaty na rzecz Organizatora kary umownej w wysokości 500 zł. Jednocześnie pracodawca lub inny podmiot delegujący Uczestnika, zostanie poinformowany o wykluczeniu Uczestnika oraz jego przyczynie;

§5 Warunki uczestnictwa w szkoleniach on-line

 1. Uczestnictwo w Szkoleniach on-line jest dobrowolne.
 2. Uczestnik Szkolenia on-line otrzymuje dostęp do danego Szkolenia na Platformie po dokonaniu płatności za Szkolenie.
 3. Uczestnictwo w Szkoleniu on-line wymaga spełnienia warunków technicznych określonych w ust. 5 oraz wejścia Uczestnika o określonej godzinie do wirtualnej klasy na Platformie.
 4. Uczestnik decydując się na udział w Szkoleniu on-line zobowiązuje się do:
 5. aktywnego uczestniczenia w Szkoleniu – za pośrednictwem włączonej kamerki i np. zabierania głosu, zadawania pytań, pracy w grupach itp.
 6. udziału w  100% zajęć w trakcie Szkolenia.
 7. Do korzystania ze Szkoleń on-line za pośrednictwem Platformy, w tym uczestnictwa w nich, niezbędne jest:
 8. dostęp do komputera podłączonego do sieci internetowej, wyposażonego w głośniki lub możliwość podpięcia słuchawek, mikrofon i kamerę,
 9. zainstalowanie system Windows 7 lub nowszego,
 10. zainstalowanie przeglądarki Microsoft Edge, Mozilla Firefox 75 lub wyższa, lub Google Chrome.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości korzystania z części lub całości zasobów Platformy, jeśli niemożność ta spowodowana jest brakami technicznymi po stronie Uczestnika, w szczególności z powodu słabego łącza internetowego, niewłaściwej konfiguracji przeglądarki internetowej czy niedostatecznej wydajności sprzętu.
 12. Organizator gwarantuje, iż korzystanie z zasobów Platformy NIE POWODUJE po stronie Uczestnika instalacji jakiegokolwiek oprogramowania bez jego wiedzy i zgody. Do korzystania z zasobów Platformy NIE JEST wymagane instalowanie oprogramowania dedykowanego, z wyłączeniem oprogramowania wskazanego w ust. 5 powyżej.
 13. Organizator dopełni wszelkiej należytej staranności, aby korzystanie z Platformy przebiegało bez zakłóceń, a Platforma działała bez usterek i niedogodności dla Uczestników. Organizator zastrzega sobie możliwość wystąpienia krótkotrwałych przerw w funkcjonowaniu Platformy, wynikających z niezbędnych napraw, konserwacji, tworzenia kopii zapasowych.
 14. Organizator nie odpowiada za przerwy w funkcjonowaniu Platformy wynikające z globalnych awarii sieci internetowej.
 15. Uczestnik, który na skutek usterek po stronie Platformy nie ma możliwości korzystania z niej, w miarę możliwości zgłasza ten fakt koordynatorowi Szkolenia i pomocy technicznej Platformy za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie (dane teleadresowe w zakładce “Kontakt”). Koordynator Szkolenia bądź pomoc techniczna Platformy podejmuje wszelkie kroki, celem przywrócenia sprawnego funkcjonowania Platformy.
 16. Organizator zapewni po wcześniejszym poinformowaniu w formularzu zgłoszeniowym, dostępność Szkolenia zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

§ 6 Organizacja szkoleń

 1. W szkoleniach mogą uczestniczyć fizjoterapeuci (technicy, licencjaci magistrowie), lekarze, pielęgniarki* posiadający prawo wykonywania zawodu.*(w zależności od rodzaju szkolenia);
 2. Szkolenie może być prowadzone w formie wykładu teoretycznego, wykładu i pokazu, wykładu i warsztatu praktycznego oraz innych zajęć o charakterze dydaktycznym;
 3. Studenci w/w kierunków co do zasady również mogą brać udział w szkoleniach niemniej jednak zawsze przed zapisem prosimy o indywidualny kontakt w celu rozpatrzenia możliwości uczestnictwa w danym kursie. Studenci wymienionych kierunków zaświadczenie o ukończeniu kursu otrzymują dopiero po uzyskaniu prawa wykonywania zawodu.
 4. Językiem wykładowym podczas szkoleń jest język polski. 
 5. Kursy prowadzone są przez wykładowców o odpowiednich kwalifikacjach i kompetencjach. Informacje o wykładowcach każdorazowo znajdują się na stronie internetowej Organizatora. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany wykładowcy, gwarantując jednocześnie taki sam poziom merytoryczny nowego wykładowcy.
 6.  
 7. Organizator zapewnia Uczestnikom materiały dydaktyczne, które stają się własnością Uczestników po zakończeniu kursu (chyba że w programie danego kursu przewidziano
 8. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu i / lub miejsca kursu. W takiej sytuacji, wszyscy Uczestnicy kursu zostaną poinformowani o zmianie drogą mailową lub telefoniczną. Każdy Uczestnik ma prawo wycofać się z kursu, a Organizator zobowiązuje się do zwrotu 100% uiszczonej opłaty w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.
 9. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu, w przypadku, gdy liczba Uczestników, którzy zadeklarowali udział w kursie jest mniejsza niż minimalna liczba uczestników wskazana do udziału w kursie. W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do zwrotu Uczestnikom 100% uiszczonej opłat w terminie 14 dni, licząc od dnia podania informacji o odwołaniu kursu.
 10. Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania kursu z ważnych przyczyn (np. choroba wykładowcy). W takiej sytuacji Organizator zobowiązuje się do przeprowadzenia kursu w nowym terminie, bez pobierania od Uczestników żadnych dodatkowych opłat, a Uczestnicy mają prawo wycofać się z kursu i otrzymać zwrot 100% uiszczonej opłaty. W takiej sytuacji zwrotu opłaty nastąpi w terminie 14 dni, licząc od dnia otrzymania oświadczenia Uczestnika o wycofaniu się z kursu.
 11. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za odwołanie kursu, jeżeli nastąpiło ono z przyczyn niezależnych od Organizatora takich jak np. działania i decyzje organów administracji państwowej i lokalnej, strajki, działania siły wyższej, na które Organizator nie ma wpływu.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników, które mogą zostać zniszczone, zgubione lub skradzione w trakcie trwania kursu. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w miejscu szkolenia, w trakcie i po zakończeniu kursu.
 13. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszego Regulaminu, strony będą starały się rozwiązać polubownie. W przypadku niemożności rozwiązania sporu na tej drodze strony poddają taki spór pod rozstrzygnięcie Sądu właściwego miejscowo dla organizatora.

§ 7 Prawa, obowiązki i odpowiedzialność uczestników

 1. Uczestnik ma prawo do właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i otrzymania certyfikatu potwierdzającego udział w szkoleniu.
 2. Uczestnik ponosi odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie miejsca odbywania się kursu oraz uszkodzenia sprzętu wykorzystywanego w części praktycznej kursu w wyniku używania go w sposób niezgodny z instrukcją lub wskazówkami wykładowcy. Kursant jest odpowiedzialny finansowo za spowodowane przez niego szkody w trakcie szkolenia i zobowiązany do pokrycia strat w ciągu 7 dni od zakończenia szkolenia. W razie wyrządzenia szkód przez któregokolwiek z Uczestników, Organizator ma prawo dochodzenia odszkodowania w wysokości poniesionej szkody;
 3. Uczestnik ma prawo do zgłaszania uwag i reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd.
 4. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu, utrzymywania należytej kultury osobistej i poszanowania porządku oraz dyscypliny kursu, pod groźbą wykluczenia z udziału w kursie bez prawa do zwrotu uiszczonej opłaty, po uprzednim bezskutecznym upomnieniu.

§ 8 Przeciwwskazania do uczestnictwa w kursie:

 1. Uczestniczki w ciąży oraz pozostali uczestnicy biorą udział w kursach i szkoleniach na własną odpowiedzialność.
 2. Istnienie innych przeciwwskazań zdrowotnych, a w szczególności ograniczeń w aparacie ruchowym, które uniemożliwiają lub w znacznym stopniu utrudniają pracę fizjoterapeutyczną (zwłaszcza mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów).

§ 9 Rezygnacja ze szkoleń i postępowanie reklamacyjne

 1. Uczestnikowi przysługuje prawo rezygnacji ze szkolenia.
 2. Informację o odwołaniu uczestnictwa w kursie należy zgłosić Organizatorowi najpóźniej na 7 dni przed planowanym terminem kursu. Informację należy przekazać mailowo na adres szkolenia@rehabilitacja-troniny.pl W takim przypadku, Uczestnikowi zostanie zwrócone 100% uiszczonej opłaty (pełny zwrot opłaty).
 3. rezygnacji poniżej 7dni przed rozpoczęciem kursu Organizator zwraca 50% wpłaconych pieniędzy.
 • W sytuacji rezygnacji na 2dni przed rozpoczęciem kursu Organizator nie zwraca wpłaconych pieniędzy.
 • Organizator dokonuje zwrotu opłaty w terminie 14 dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia w przedmiocie odwołania uczestnictwa w kursie, przelewem na rachunek bankowy Uczestnika.
 • W sytuacjach uniemożliwiających uczestnictwo w kursie (ciężka choroba, wypadek lub inne zdarzenie losowe),w terminie poniżej 7 dni do rozpoczęcia kursu lub już w czasie jego trwania, Uczestnik jest zobowiązany do wysłania pisemnej rezygnacji z kursu, z właściwym uzasadnieniem na adres Organizatora. Tego typu przypadki rozpatrywane są każdorazowo indywidualnie. Na rozpatrzenie rezygnacji Organizator ma 21 dni od daty otrzymania rezygnacji.
 • Uczestnicy mają prawo do składania reklamacji związanych m. in. z poziomem kształcenia, komunikatywnością wykładowcy, niedociągnięciami organizacyjnymi, niezgodnością kursów z programem itd.
 • Wszelkie uwagi oraz reklamacje należy składać listownie na adres siedziby Organizatora lub drogą mailową na adres szkolenia@rehabilitacia- troniny.pl w terminie do 14 dni po zakończeniu kursu. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni licząc od dnia ich otrzymania przez Organizatora. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia reklamacji telefonicznie lub drogą mailową.
 • Uczestnicy kursów mogą przesyłać w sposób wskazany powyżej recenzje kursu, opinie (pozytywne i krytyczne), a także propozycje zmiany w programach kursów, tematy nowych kursów, propozycje usprawnień organizacyjnych itd. Wszystkie tego typu sugestie zostaną rozpatrzone przez Organizatora z należytą starannością.

§ 10 Egzamin oraz certyfikacja

 1. Wszystkie Szkolenia przeprowadzane przez Organizatora zakończone są egzaminem;
 2. Egzamin przeprowadzany jest w formie pisemnej na koniec szkolenia. Ma charakter testu jednokrotnego wyboru, składającego się z 20 pytań zamkniętych. Zaliczenie egzaminu wymaga uzyskania co najmniej 50% odpowiedzi poprawnych oraz pozytywnej opinii prowadzącego dany kurs na temat umiejętności praktycznych kursanta;
 3. Brak wyniku pozytywnego skutkuje egzaminem poprawkowym. Szczegóły ustala Koordynator w porozumieniu z instruktorem prowadzącym szkolenie. W kolejnym dniu roboczym po niezaliczonym egzaminie Uczestnik otrzyma szczegółowe wytyczne przesłane emailem z informacją o dacie i godzinie. W sytuacji niezaliczenia egzaminu kursant w celu uzyskania certyfikatu może zostać  zobowiązany do uzupełnienia materiału np. poprzez uczestnictwo w określonym bloku tematycznym szkolenia przy następnej edycji.
 4. Certyfikat wystawiany jest w języku polskim oraz angielskim.
 5. Dane na certyfikacie (imię, nazwisko, data urodzenia) wpisywane są na podstawie informacji przekazanych w Formularzu Zgłoszeniowym. Jeśli od momentu zgłoszenia na kursu (wypełnienia formularza) nastąpiły zmiany w danych osobowych kursanta (np. Zmiana nazwiska), wówczas kursant zobowiązany jest dokonać stosownych aktualizacji drogą mailową na adres: szkolenia@rehabilitacja-troniny.pl na minimum 5 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędnie wystawiony certyfikat, w sytuacji gdy kursant zawarł błędne dane w formularzu i nie dokonał ich sprostowania w w/w terminie.

§ 11 Własność intelektualna

 1. Treść szkolenia oraz materiały przekazane Uczestnikom w trakcie szkolenia stanowią utwory w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r. Nr 24 poz. 83 z późn. zm.) i jako takowe podlegają ochronie prawnej.
 2. Zabrania się wykorzystywania materiałów uzyskanych przez Uczestników w trakcie kursów (w tym materiałów udostępnionych na stronie internetowej i Facebooku) od Organizatora lub wykładowcy do celów komercyjnych, w szczególności do prowadzenia innych kursów lub szkoleń. Niezastosowanie się do zakazu będzie skutkować nałożeniem na Uczestnika kary finansowej w wysokości 100.000,00 zł. Organizatorowi przysługuje prawo dochodzenia roszczeń finansowych przewyższających w/w kwotę w sytuacji gdy w/w kwota nie pokrywa sumy poniesionych strat.
 3. Rejestracja na nośnikach elektronicznych treści i przebiegu szkolenia przez jego uczestników, dopuszczalna jest wyłącznie za zgodą prowadzącego szkolenie. Zakazane jest rozpowszechnianie treści, przebiegu szkolenia oraz materiałów szkoleniowych w jakiejkolwiek formie.

§12 Dane osobowe i prywatność

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator;
 2. Zgłaszając się do uczestnictwa w Szkoleniach organizowanych przez Organizatora Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie kwestie związane z przetwarzaniem danych osobowych – w tym zasady i podstawy prawne przetwarzania – zawarte zostały w klauzuli informacyjnej dla uczestników szkolenia;
 3. Uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych zawartych w Formularzu Zgłoszeniowym: imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer konta bankowego (o ile będzie wymagany), numer telefonu, adres e-mail, wykonywany zawód, numer prawa wykonywania zawodu, seria i numer dowodu osobistego (o ile będzie wymagany), w przypadku przedsiębiorców  przetwarzamy dodatkowo: NIP, REGON, adres siedziby, numer konta bankowego zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych („RODO”).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu: wysłania przez uczestnika zgłoszenia na kurs zawarcia i zrealizowania umowy szkoleniowej, w tym:
 5. wystawienia faktury oraz certyfikatu
 6. odbycia szkolenia
 7. realizacji prawnie uzasadnionego celu Administratora jakim jest mi.in dochodzenie wierzytelności i zabezpieczenia przed ewentualnymi roszczeniami
 8. analityki biznesowej
 9. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pozostałe kwestie wynikających z art. 13 RODO znajdują się w Klauzuli informacyjnej uczestnika szkolenia dostępnej na stronie Organizatora.

§13 Postanowienia końcowe

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie.
 2. Wprowadzone zmiany będą na bieżąco publikowane na stronie Organizatora www.rehabilitacja-troniny.pl.
 3. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.